Accreditation and conformity assessment

The book is a synthesis of knowledge, experiences and standpoints of authors, based on own research and on experiences gained in working in ¿VIN¿A¿ Nuclear Sciences Institute, as well as from working on developing the network of accredited laboratories for testing and calibration, in the capacity of founder of the Certification and Control Body for Products. The author has endeavored to enable readers of the presented subject to master, as simply as possible, the fields of outstanding importance for the economic development and for the integrative processes of the Republic of Serbia. The reader is referenced to the literature dealing more thoroughly with this broad subject matter, as well as to the key EU documents, and numerous information available on the Internet, which all enable fast and guided enhancing and extending of the knowledge.

The book presents, in a comprehensible manner, the accreditation system both at international and national levels. The requirements in international standards for accreditation of Testing/Calibration Laboratories, Control Bodies for Products and Certification Authorities for Products, management systems and expert staff are given in the first four chapters, while examples of documentation designing for accreditation of conformity assessment bodies are provided in the fifth chapter. The basic principles of EU technical legislation are presented in chapters from six through eight, in accordance with the directives based on the New and Global Approach, as well as the process of transposing these into the legislative-legal system of the Republic of Serbia. The current status of the technical legislation in Serbia has been analyzed, with the focus on the four basic laws in the domain of quality infrastructure and technical regulations and standards supporting these laws.

The tailored subject matter has been adjusted to the needs of the Engineering Management study program and the selected option of Quality Management at the Management Faculty of SINGIDUNUM University in Belgrade. The book is intended as the basic handbook for the subject of Accreditation and Conformity Assessment at the fourth year of the academic studies. It can also be of assistance to students of the Engineering Management master program, as well as to engineers and researchers in their practical work in a line of jobs in the industry. The book can also be used at other high education institutions for the study subjects having similar contents scope.

Original title: AKREDITACIJA I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Original abstract:

Knjiga je sinteza saznanja, iskustava i stavova autora, zasnovanih na sopstvenim istraživanjima, iskustvima u radu u Institutu za nuklearne nauke „VINČA“, na poslovima izgradnje mreže akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje i u svojstvu osnivača Sertifikacionog i Kontrolnog tela za proizvode. Autor je nastojao da izložena materija omogući čitaocima da, na što jednostavniji način, ovladaju oblastima od izuzetnog značaja za privredni razvoj i integrativne procese Republike Srbije. Čitalac se upućuje na literaturu koja se podrobnije bavi ovom širokom problematikom, zatim na ključne dokumente EU, kao i na brojne informacije koje se mogu dobiti na internetu, što omogućava brzo i usmereno upotpunavanje i proširenje znanja.

Knjiga na pregledan način prezentuje sistem akreditacije na međunarodnom i nacionalnom nivou. Zahtevi međunarodnih standarda za akreditaciju Laboratorija za ispitivanje/etaloniranje, Kontrolnih tela za proizvode i Sertifikacionih tela za proizvode, sisteme menadžmenta i stručnih lica prikazana su u prva četiri poglavlja, a primeri projektovanja dokumentacije za akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti u petom poglavlju. Od šestog do osmog poglavlja dati su osnovni principi tehničkog zakonodavstva Evropske Unije, u skladu sa direktivama zasnovanim na Novom i Globalnom pristupu i proces transponovanja u zakonodavno-pravni sistem Republike Srbije. Analizirano je aktuelno stanje tehničkog zakonodavstva u Srbiji sa težištem na četiri osnovna zakona iz domena infrastrukture kvaliteta i tehničkim propisima i standardima, koji podržavaju ove zakone.

Oblikovana građa je prilagođena potrebama studijskog programa Inženjerski menadžment, izborne opcije Upravljanje kvalitetom na Fakultetu za menadžment Univerziteta SINGIDUNUM u Beogradu. Predviđena je da bude osnovni udžbenik predmeta Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti na četvrtoj godini akademskih studija. Takođe, knjiga može biti od pomoći studentima master programa Inženjerski menadžment, kao i istraživačima i inženjerima pri praktičnom radu u nizu poslova u privredi. Knjiga može da se koristi i na ostalim visokoškolskim ustanovama za predmete koji imaju sličan sadržaj.

Download(s):

URL

Keywords:

Akreditacija, Ocenjivanje usaglasenosti, Singidunum

Additional information:

Language(s):Serbian
AuthorsPopovic, Predrag (Professor at University Singidunum, Serbia)
Publisher:University Singidunum, Management Faculty, Serbia
First published / Last update: 2010
Courses:University programme level: Fourth year of the academic studies at the Management Faculty of Singidunum University, Belgrade, Serbia Title of the course: Accreditation and Conformity Assessment