Home

ISO/TC 154 - Secretariat

China (SAC)

China National Institute of Standardization
2/F, No.51 Tiantong Zhongyuan, Changping District
CN-Beijing 102218


Secretariat direct:

Tel: +86 10 58811613

E-mail: zhangjf@cnis.gov.cn